تذکرات شورا

گزارش تذکرات شورا

سامانه مصوبات شورای شهر کرج، گامی است رو به جلو در جهت شفاف سازی تصمیم های اخذ شده در مجموعه مدیریت شهری کرج، بالاخص شورای شهر کرج.

شما در این سامانه می توانید با جزئیات کامل، لوایح و مصوبات مختلفی را که در شورای شهر کرج به تصویب می رسند، با دقت مورد بررسی و واکاوی قرار دهید. 

جستجو گزارشات
عنوان تذکراتتاریخ تذکرات شماره مصوبه دوره شورااعضای شوراموضوع تذکراتفایل تذکرات
تذکر سرکار خانم قهرمانی صارم دبیر دوم محترم شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و یکمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/08/291401/09/05
15:38:31
6/12/6/01/2059دوره ششممریم قهرمانی صارم___
تذکرات سرکار خانم منعمی دبیر محترم شورای اسلامی شهر کرج در هشتادمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/08/221401/09/07
14:24:43
6/12/6/01/1954دوره ششمفاطمه منعمیتذکرات سرکار خانم منعمی دبیر محترم شورای اسلامی شهر کرج در هشتادمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/08/22
تذکر جناب آقای ذبیحی خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و دومین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/011401/09/07
15:31:46
6/12/6/01/2097دوره ششمحسین سعیدی سیرایی ___
تذکرات سرکار خانم منعمی دبیر محترم شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و دومین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/011401/09/07
15:35:57
6/12/6/01/2096دوره ششمفاطمه منعمی___
تذکرات جناب آقای مهاجری رئیس محترم کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/151401/09/15
15:29:43
6/12/6/01/2189دوره ششمحسین مهاجری___
تذکرات سرکار خانم قهرمانی صارم رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و دبیر دوم شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/151401/09/20
15:26:45
6/12/6/01/2222دوره ششممریم قهرمانی صارم___
تذکرات جناب آقای سعیدی رئیس محترم کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/151401/09/20
15:28:03
6/12/6/01/2188دوره ششمعلیرضا سعیدی___
تذکرات جناب آقای اسدیان رئیس محترم مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورا مورخ1401/09/22
15:15:25
6/12/6/01/2285دوره ششممحمد اسدیانتذکرات جناب آقای اسدیان رئیس محترم مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورا مورخ
تذکرات سرکار خانم قهرمانی صارم رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و دبیر دوم شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/221401/09/24
15:17:46
6/12/6/01/2284دوره ششممریم قهرمانی صارم___
تذکرات جناب آقای ذبیحی خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر کرج در هشتاد و پنجمین جلسه رسمی شورا مورخ 1401/09/221401/09/24
15:20:40
6/12/6/01/2282دوره ششمحسین سعیدی سیرایی ___

برای دریافت فایل، باید کاربر سایت باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ شهرداری به لایحه