دستور جلسات

گزارش دستور جلسات

سامانه مصوبات شورای شهر کرج، گامی است رو به جلو در جهت شفاف سازی تصمیم های اخذ شده در مجموعه مدیریت شهری کرج، بالاخص شورای شهر کرج.

شما در این سامانه می توانید با جزئیات کامل، لوایح و مصوبات مختلفی را که در شورای شهر کرج به تصویب می رسند، با دقت مورد بررسی و واکاوی قرار دهید. 

جستجو گزارشات
عنوان دستورتاریخ دستور شماره مصوبه دوره شورافایل دستور
دعوت به جلسه 77 رسمی شورا مورخ 1401/08/081401/08/08
17:20:41
01/1796دوره ششم
دعوت به جلسه 78 رسمی شورا مورخ 1401/08/101401/08/09
17:19:09
01/1817دوره ششم

برای دریافت فایل، باید کاربر سایت باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ شهرداری به لایحه