مصوبات شورا

گزارش مصوبات شورا

سامانه مصوبات شورای شهر کرج، گامی است رو به جلو در جهت شفاف سازی تصمیم های اخذ شده در مجموعه مدیریت شهری کرج، بالاخص شورای شهر کرج.

شما در این سامانه می توانید با جزئیات کامل، لوایح و مصوبات مختلفی را که در شورای شهر کرج به تصویب می رسند، با دقت مورد بررسی و واکاوی قرار دهید. 

جستجو گزارشات
عنوان مصوباتتاریخ مصوبات شماره مصوبه دوره شوراموضوع مصوباتفایل مصوبات
در خصوص تفویض اختیار به سرپرست شهرداری کرج1401/10/05
16:13:42
01/1797دوره ششمدر خصوص تفویض اختیار به سرپرست شهرداری کرج
درخصوص نهر متروکه پلاک ثبتی 168/20103 جهت الحاق و تجمیع به پلاک ثبتی 168/32261401/10/05
16:24:51
01/1738دوره ششمدرخصوص نهر متروکه پلاک ثبتی 168/20103 جهت الحاق و تجمیع به پلاک ثبتی 168/3226
درخصوص پلاک ثبتی 142/1271401/10/05
16:28:44
01/1704دوره ششمدرخصوص پلاک ثبتی 142/127
درخصوص افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف1401/10/05
16:29:26
01/1703دوره ششمدرخصوص افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف
درخصوص پلاک ثبتی347/1621401/10/12
15:21:20
01/1829دوره ششمدرخصوص پلاک ثبتی347/162
در خصوص تخفیف خوش حسابی1401/10/12
15:23:25
01/1798دوره ششمدر خصوص تخفیف خوش حسابی
در خصوص پلاک ثبتی 162/126241401/10/12
15:28:14
01/1795دوره ششمدر خصوص پلاک ثبتی 162/12624
در خصوص واگذاری زمین در پارک خانواده جهت احداث ایستگاه حفاظت از زنگ1401/10/12
15:32:56
01/1794دوره ششمدر خصوص واگذاری زمین در پارک خانواده جهت احداث ایستگاه حفاظت از زنگ
درخصوص افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف1401/10/13
14:21:34
01/1703دوره ششمدرخصوص افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف
درخصوص پلاک ثبتی157/29102 مفروز از1286 قطعه 21401/10/13
15:04:40
01/1563دوره ششمدرخصوص پلاک ثبتی157/29102 مفروز از1286 قطعه 2

برای دریافت فایل، باید کاربر سایت باشید.

اشتراک گذاری

پاسخ شهرداری به لایحه