• صفحه اصلی
  • کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون

نائب رئیس کمیسیون

دبیر کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

وظایف کمیسیون

فعالیت در خصوص امور مربوط به حوزه تخصصی کمیسیون؛ مشتمل بر موضوعات سلامت، بهداشت، محیط زیست، خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های مدیریت شهری و پیشنهاد راهبردهای عملیاتی و کاربردی از طریق تهیه طرح در چارچوب فعالیت های تخصصی کمیسیون
کارشناسی و اعلام نظر تخصصی درباره طرح ها، لوایح، برنامه ها، گزارش ها و امور ارجاعی از سوی رییس شورا در چارچوب فعالیت های کمیسیون
نظارت موضوعی و موضعی و تخصصی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدیریت شهری از جمله مصوبات شورای شهر کرج در چارچوب حوزه فعالیت کمیسیون و ارائه گزارش به شورا

اطلاعات تماس
کمیته های فرعی
    فرم درخواست های مردمی
    صورت جلسه های کمیسیون

    پاسخ شهرداری به لایحه

    برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.