• صفحه اصلی
 • کمیسیون شهرسازی و معماری
اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون

نائب رئیس کمیسیون

دبیر کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

وظایف کمیسیون

پیگیری و نظارت به منظور تحقق ماموریت های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست شامل طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح موضعی و موضوعی و نیز مصوبات شورای شهر کرج
سیاست گذاری، راهبری، بررسی و اصلاح احکام و سیاست های برنامه پنج ساله و بودجه های سالیانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج و سازمانها و شرکتهای تابعه
نظارت بر عملکرد شهرداری کرج (حوزه های مرتبط با ماموریت های شهرسازی و معماری)
تعامل با سازمان ها و نهادهای مرتبط با ماموریت های شهرسازی و معماری: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ، کمیسیون ماده 5 شهر کرج، سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان البرز، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، نظام کاردانی ساختمان، جامعه مهندسان مشاور و سایر تشکل های حرفه ای و صنفی و مردم نهاد، انجمن

اطلاعات تماس
کمیته های فرعی
  فرم درخواست های مردمی
  صورت جلسه های کمیسیون
  درخصوص پلاک ثبتی157/29102 مفروز از1286 قطعه 2

  درخصوص پلاک ثبتی157/29102 مفروز از1286 قطعه 2

  مصوبات شورا
  درخصوص پلاک ثبتی157/29102 مفروز از1286 قطعه 2
  در خصوص پلاک ثبتی 162/12624

  در خصوص پلاک ثبتی 162/12624

  مصوبات شورا
  در خصوص پلاک ثبتی 162/12624
  درخصوص پلاک ثبتی347/162

  درخصوص پلاک ثبتی347/162

  مصوبات شورا
  درخصوص پلاک ثبتی347/162

  پاسخ شهرداری به لایحه

  برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.