• صفحه اصلی
  • کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
اعضای کمیسیون

رئیس کمیسیون

نائب رئیس کمیسیون

دبیر کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

عضو کمیسیون

وظایف کمیسیون

توسعه و تعمیم ورزش همگانی

توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی

ساماندهی و گسترش ورزش حرفه ای

حمایت و تقویت ورزش تربیتی

توسعه و تقویت ورزش بانوان

تحکیم و تقویت معنویت و ارزشهای اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

ارتقاء و ترویج شایستگی های فنی ـ حرفه ای در جامعه ورزش

اطلاعات تماس
کمیته های فرعی
    فرم درخواست های مردمی
    صورت جلسه های کمیسیون

    پاسخ شهرداری به لایحه

    برای ثبت درخواست، باید عضو سایت شده باشید.