مسعود محمدی

مسعود محمدی

رئیس شورا ، عضو هیئت رئیسه شورا
عضو کمیسیون تلفیق
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  قهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانی

مریم قهرمانی صارم

مریم قهرمانی صارم

عضو هیئت رئیسه شورا ، نائب رئیس شورا
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  قهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانی

مجتبی حاجی قاسمی

مجتبی حاجی قاسمی

عضو هیئت رئیسه شورا ، دبیر شورا
رئیس کمیسیون تلفیق
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح

محمد اسدیان

محمد اسدیان

عضو هیئت رئیسه شورا ، دبیر دوم شورا
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  قهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانیقهرمانی

حسین سعیدی سیرایی

حسین سعیدی سیرایی

عضو هیئت رئیسه شورا ، خزانه دار شورا
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح

عمار ایزدیار

عمار ایزدیار

عضو هیئت رئیسه شورا ، سخنگو شورا
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس

جواد چپردار

جواد چپردار

عضو شورا
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح

علیرضا رحیمی

علیرضا رحیمی

عضو شورا
نائب رئیس کمیسیون تلفیق
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح

فاطمه منعمی

فاطمه منعمی

عضو شورا
عضو کمیسیون تلفیق
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس آدرس

علیرضا سعیدی

علیرضا سعیدی

عضو شورا
رئیس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح

حسین مهاجری

حسین مهاجری

عضو شورا
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح

علی قاسم پور

علی قاسم پور

عضو شورا
عضو کمیسیون تلفیق
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح

سید مرتضی اعتصامی

سید مرتضی اعتصامی

عضو شورا
نائب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
 • شماره تماس دفتر
 • آدرس ایمیل
 • آدرس دفتر

  کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان سپاه، جنب تالار شهیدان نژاد فلاح