آیین نامه ها و دستورالعمل ها

شما اکنون میتوانید تمامی آیین نامه ها و دستورالعمل های شورای شهر کرج را بطور شفاف مشاهده کنید.

فیلتر نتایج
ضوابط ملاک عمل شهرسازی

ضوابط ملاک عمل شهرسازی

عوارض سالانه شهرداری و بهای خدمات در سال 1402

عوارض سالانه شهرداری و بهای خدمات در سال 1402

قانون حفظ و گسترش فضا سبز در شهرها

قانون حفظ و گسترش فضا سبز در شهرها

نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی

نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی

نحوه اخذ سرانه از اراضی تفکیک سند غیرمجاز

نحوه اخذ سرانه از اراضی تفکیک سند غیرمجاز