اسناد راهبردی و برنامه ها

شما اکنون میتوانید تمامی اسناد راهبردی و برنامه های شورای شهر کرج را بطور شفاف مشاهده کنید.

 

فیلتر نتایج
سند چشم اندار بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

سند چشم اندار بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1400-1396

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران- 1400-1396

جلد اول چشم انداز شهر کرج - مبانی و پشتوانه های نظری

جلد اول چشم انداز شهر کرج - مبانی و پشتوانه های نظری

جلد دوم چشم انداز شهر کرج - تدوین چشم انداز مقدماتی

جلد دوم چشم انداز شهر کرج - تدوین چشم انداز مقدماتی

جلد سوم چشم انداز شهر کرج - سنجش و تحلیل وضعیت موجود

جلد سوم چشم انداز شهر کرج - سنجش و تحلیل وضعیت موجود

جلد چهارم چشم انداز شهر کرج - بیانیه چشم انداز و ارائه راهبردها

جلد چهارم چشم انداز شهر کرج - بیانیه چشم انداز و ارائه راهبردها

جلد پنجم چشم انداز شهر کرج - ارزیابی طرح راهبردی و ترسیم کلان نظام پایش

جلد پنجم چشم انداز شهر کرج - ارزیابی طرح راهبردی و ترسیم کلان نظام پایش

جلد ششم چشم انداز شهر کرج - سند راهبردی پنج ساله اول شهر کرج

جلد ششم چشم انداز شهر کرج - سند راهبردی پنج ساله اول شهر کرج

جلد هفتم چشم انداز شهر کرج - تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله اول

جلد هفتم چشم انداز شهر کرج - تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله اول