قوانین فرادست

شما اکنون میتوانید تمامی قوانین فرادست شورای شهر کرج را بطور شفاف مشاهده کنید.

فیلتر نتایج
قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن از سال 1328 به بعد

قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن از سال 1328 به بعد

قانون بلدیه

قانون بلدیه

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مجموعه سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

مجموعه سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

فایل قانون درآمدهای پایدار

فایل قانون درآمدهای پایدار

قانون حفظ و گسترش فضا سبز در شهرها

قانون حفظ و گسترش فضا سبز در شهرها

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

قانون تعیین وضعیت املاک

قانون تعیین وضعیت املاک

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها