با استفاده از سامانه های تعبیه شده در سایت شورای شهر کرج، می توانید مصوبات ادوار مختلف شورای شهر کرج را در هر تاریخی که بخواهید مورد بررسی و واکاوی قرار دهید.